Bản đồ Quy hoạch Phan Thiết

Theo quyết định số 3200/QĐ-UBND về việc xét duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 – 2015) của thành phố Phan Thiết Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận quyết định quy hoạch, thu hồi chuyển mục đích sử dụng đất thành phố Phan Thiết như sau:

 • Diện tích tự nhiên: 20.647 ha
 • Quy mô dân số dự báo đến 2025: 381.000 người.

ban-do-quy-hoach-tp-phan-thiet

Căn cứ theo quyết định, UBNN TP Phan Thiết có trách nhiệm:

 1. Công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định.
 2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục tiêu sử dụng đất theo đúng quy hoạch đã duyệt.
 3. Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; rà soát quy hoạch sử dụng đất cho phù hợp với quy hoạch đã được tỉnh xét duyệt.
 4. Đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất. Chủ động thu hồi đất, ưu tiên cho người bị thu hồi đất được giao đất hoặc mua nhà trên diện tích đất đã thu hồi mở rộng theo quy định của pháp luật.
 5. Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đất đai để người dân nắm rõ quy định.
 6. UBND TP Phan Thiết tiến hành cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân theo quy định.
 7. Quản lý, sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng.
 8. UBND TP phải báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất theo định kỳ hàng năm.
 9. Sublingual Viagra online, purchase clomid.

 10. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
0973 33 66 88
Back to top